Dzisiejsza data: sobota, 21 stycznia 2017 roku  Aktualna pozycja » http://www.sp5.rawicz.pl/ » 2016/2017     
DLA RODZICÓW | GALERIA | DZIENNIK ELEKTRONICZNY | ODWOZY 

Menu strony

 

 

 

2016/2017

 

TERMINARZ KLASYFIKACJI PÓŁROCZNEJ 2016/2017

 

 

 

 

Do 19.12.2016 r.

Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ustnie uczniów o przewidywanych dla nich półrocznych ocenach klasyfikacyjnych. Oceny te odnotowują w dzienniku lekcyjnym oraz zamieszczają adnotację dotyczącą terminu przekazania w/w informacji.

 

 

Do 19.12.2016 r.

Wychowawcy klas, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia, informują ustnie uczniów o przewidywanych półrocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania. Oceny odnotowują w dzienniku lekcyjnym oraz zamieszczają informację dotyczącą terminu, w którym została przekazana.

 

 

 

21.12.2016 r.

Wychowawcy klas IV – VI pisemnie informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego półrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej półrocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

Potwierdzona informacja wraca do wychowawcy.

W klasach I – III nauczyciele informują ustnie rodziców o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu odnotowując ten fakt w dzienniku lekcyjnym.

Oceny przewidywane z zajęć edukacyjnych i zachowania nie są ocenami ostatecznymi.

 

 

Do 17.01.2017 r.

Nauczyciele informują ustnie uczniów o półrocznych ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych, natomiast wychowawcy o półrocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania. Oceny te odnotowują w dzienniku lekcyjnym oraz zamieszczają informację dotyczącą terminu, w którym została przekazana.

Do 17.01.2017 r.

Rodzice składają wniosek o egzamin klasyfikacyjny.

 

24.01.2017 r.

Rada klasyfikacyjna.

 

26.01.2017 r.

Zebrania z rodzicami.

Wychowawcy klas I – VI pisemnie informują rodziców o półrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz półrocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

22.02.2017 r.

Rada podsumowująca.

 

 

W październiku 2016 roku SP5 wzbogaciła się o bandy do unihokeja, które zostały zakupione  w ramach projektu "Sarnowskie Centrum Sportu i Rekreacji".

Środki na tę inwestycję zostały pozyskane m.in. od: 

  • Burmistrz Gminy Rawicz
  • Rada Rodziców
  • Karol Żurek Zakład Usług Ogólnobudowlanych
  • Firma Pieprzyk
  • Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK"

Wszystkim darczyńcom z całego serca dziękujemy!!!